Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Qumiva zijn deze
Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat
u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Qumiva worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door Qumiva ingeschakelde tussenpersonen en andere
derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Qumiva zijn vrijblijvend en Qumiva behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Qumiva. Qumiva is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden
aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling
niet wordt geaccepteerd, deelt Qumiva dit mee binnen tien (10) werkdagen na
ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros,
inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of
andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden bij bestelling , bij ontvangst per rembours of contant
bij afhalen op afspraak.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Qumiva gerechtigd (de uitvoering
van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te
schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode
tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling
van de prijsverhoging door Qumiva.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Qumiva opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht
uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat
noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de
producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op
grond van enige overeenkomst aan Qumiva verschuldigd bent, heeft voldaan. Het
risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Qumiva daarvan zo
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 (veertien) werkdagen na de aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en
gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft Qumiva de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als
particulier het recht het product binnen 14 (veertien) werkdagen na aflevering aan
Qumiva te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd
indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de
kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Garantie
7.1 Indien Qumiva producten aan de afnemer levert, is Qumiva nimmer tot een
verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Qumiva ten
opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk
waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk
binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever
schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig)
dagen. Reclamaties welke door Qumiva na het verstrijken van deze termijn worden
ontvangen, behoeven niet door Qumiva in behandeling te worden genomen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Qumiva, dan wel tussen Qumiva en
derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Qumiva, is Qumiva
niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van
Qumiva.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Qumiva ingeval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te
schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks
door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Qumiva gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Qumiva kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Qumiva schriftelijk opgave doet van een adres, is Qumiva gerechtigd
aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Qumiva schriftelijk opgave
doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Qumiva gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht
doen laten gelden op grond van het feit dat Qumiva deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Qumiva in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Qumiva vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
10.4 Qumiva is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken
van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Recente reacties